Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1576080
Total Unique 478930
Visitors Month 25580
Visitors Week 7698
Visitors Today 429
More statistics
<< ย้อนกลับ
งาน 50th PSU Engineering Excellence
กำหนดการ : 07 กันยายน 2560, 08 กันยายน 2560
งานสัมมนาวิชาการและการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทั้งจากในคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.และจากหน่วยงานภายนอก และบริษัทของศิษย์เก่า จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.


โพสเมื่อ: 2017-09-07

ผู้ชม: 198

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved