Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1845239
Total Unique 610287
Visitors Month 37084
Visitors Week 11512
Visitors Today 708
More statistics
สิทธิประโยชน์สมาชิก
(อ้างตามข้อ 13 ของข้อบังคับ)

สมาชิกทุกประเภท
  1. มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
  2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
  3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น (ตามที่กำหนดในระเบียบสมาคม)
  4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
สมาชิกสามัญ
  1. มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ 
  2. มีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
  3. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสาร และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
  4. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คนทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
  5. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น (ตามที่กำหนดในระเบียบสมาคม เช่น กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

Promotion พิเศษ

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกสามัญในช่วง 25 เมษายน - 30 กันยายน 2562
มีโอกาสได้รับรางวัลมากมาย
สนใจรายละเอียดการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่

หรือ สมัครเลย
 

      

 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved