Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1685166
Total Unique 531195
Visitors Month 27252
Visitors Week 6751
Visitors Today 773
More statistics
สิทธิประโยชน์สมาชิก
(อ้างตามข้อ 13 ของข้อบังคับ)

สมาชิกทุกประเภท
  1. มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
  2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
  3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น (ตามที่กำหนดในระเบียบสมาคม)
  4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
สมาชิกสามัญ
  1. มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ 
  2. มีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
  3. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสาร และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
  4. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คนทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
  5. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดให้มีขึ้น (ตามที่กำหนดในระเบียบสมาคม เช่น กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

Promotion พิเศษ
สำหรับการสมัครสมาชิกใหม่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2562
สนใจรายละเอียดการสมัครสมาชิก คลิกที่นี่

 

       

 
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved