Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits2971553
Total Unique 976925
Visitors Month 12773
Visitors Week 6249
Visitors Today 308
More statistics
สังสรรค์ศิษย์เก่า เลี้ยงรับบัณฑิต NEER'41
Post Date:
รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมประชุมระหว่างคณะวิศวฯ ม.อ. กับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่น 41 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 55 ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย แหล่งชุมนุม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถ

Social Network อำนาจในมือผู้บริโภคกระแสนักช็อปส่วนลดมาแรง
Post Date:
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ได้ทำให้เกิดความต้องการครอบครองอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

E-co Business..เขียว ช่วยโลก ธุรกิจรอด !!
Post Date:
ภัยธรรมชาติที่เล่นงานโลกหนักขึ้นท่ามกลางโจทย์ธุรกิจที่ยากสาหัสขึ้นเรื่อยๆทำให้ E-co Businessอาจกลายมาเป็นทางรอดชี้ชะตาผู้ประกอบการอนาคต

ไร่ปลูกรัก โมเดลธุรกิจพิชิตตลาดออร์แกนิค
Post Date:
เป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ง่าย คิดจะเติบใหญ่ในเส้นทางนี้ต้องมองให้ขาดชนิด 360 องศา เช่นเดียวกับ ไร่ปลูกรักสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved