PSU Neer Innovation Club (PSU-NIC)
   
  หลักการและเหตุผล
       
            เนื่องด้วยในวาระคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุครบรอบ 50 ปี ในปีพ.ศ.2560 นี้  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางคณะได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปทำงานในการพัฒนาท้องถิ่น   และประเทศชาติมากมาย  แต่หลังจาก 50 ที่ผ่านไป สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เกิดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาพลิกโฉมการทำงานของมนุษย์ด้วยอัตราเร่ง ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน  
           ดังนั้นในวาระครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. นี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่าจะได้มีโอกาสรวมตัวกัน โดยกลุ่มเก่าวิศวฯม.อ.รุ่น 14 ได้ริเริ่มในการจัดตั้งชมรม PSU Neer Innovation Club (PSU-NIC) ขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือกันระหว่างศิษย์เก่าวิศวฯม.อ.ด้วยกันเอง และร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ในการช่วยยกระดับความสามารถในการคิดค้นและนำนวัตกรรมจากงานคิดค้นวิจัยต่างๆ  มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้เป็นรูปธรรม และเป็นการช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการจะยกระดับประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปอีกระดับหนึ่ง  นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.ในครั้งนี้อีกด้วย
 
 
 

 
นายดรุณ แสงฉาย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.(นั่งซ้าย)
และ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
(นั่งขวา) 
ลงนามข้อตกลงควมร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและสนับสนนุ การจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมของ PSU Neer Innovation Club (PSU-NIC)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา (ก่อนงานจัดเลี้ยง Dongyang Family)
โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.(ยืนทั้งหมด) ร่วมเป็นสักขีพยาน

 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม
 
 1. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. ผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. ที่สนใจธุรกิจเทคโนโลยี ทั้ง ผู้ประกอบการใหม่ (Startups), นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ (Mentors), นักลงทุน (Angel Investors) รวมทั้งศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ที่สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยี ในกลุ่มวิศวฯ ม.อ. และจะมีการขยายเครือข่ายไปยังศิษย์เก่าม.อ.คณะอื่นๆ ที่สนใจอีกด้วย
 1. เพื่อสร้างชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.  และศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. ให้เป็นที่ยอมรับและรับรู้ในวงกว้าง ว่าเป็นสถาบันที่ช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สังคมไทย และมีความน่าเชื่อถือในระดับแถวหน้าของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 1. เพื่อตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 และ Digital Thailand ของรัฐบาล ในการพัฒนาเพื่อยกระดับประเทศไทยให้พ้นจากกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
 1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ  หน่วยงานสนับสนุนทุนเงินทุนในการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี  กองทุนต่างๆ และหน่วยงานด้านส่งเสริมธุรกิจต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ.และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในด้านวิชาการ  งานวิจัย และร่วมมือกันรับงานบริการวิชาการต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย  โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวฯ ม.อ.ได้มีส่วนร่วมในการฝึกทำงานในโครงการต่างๆ เหล่านี้
 
ประเภทสมาชิก 

ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกของชมรม มี  2 ประเภท คือ
 1. สมาชิกสามัญ
  1. ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  2. ศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  3. คณาจารย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
      
 2. สมาชิกเครือข่าย
  1. ศิษย์เก่า ม.อ. ทุกคณะ
  2. คณาจารย์ปัจจุบันของคณะอื่นๆ ของ ม.อ.
  3. ผู้สนใจทั่วไป
การสมัครสมาชิก

ผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิกทั้งสองประเภทได้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม แล้วได้ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่ออย่างถูกต้องก็ถือว่าเป็นสมาชิกโดยถูกต้องของชมรม

ค่าบำรุงสมาชิก

ไม่มี (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 1. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  อบรมสัมมนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยชมรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ
 1. สมาชิกเครือข่ายมีสิทธิตามข้อ 1. เฉพาะกรณีที่ได้รับเชิญเท่านั้น
 1. สมาชิกสามัญจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และข่าวสารเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งแหล่งเงินทุนต่างๆ เป็นระยะทางจดหมายข่าว และทางสื่อสังคมออนไลน์
 1. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการใช้บริการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  ผ่านทางช่องทางที่เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 1. สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งเงินทุนที่ชมรมจัดหามาให้เพื่อสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถต่อยอดธุรกิจได้
 1. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง ในการออกเสียงต่างๆ  

การดำเนินงานของชมรม
 1. มีการประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยทุกๆ 2 เดือน ตามสถานที่ที่กำหนด เช่น ที่คณะวิศวฯ ม.อ.หรือจุดนัดพบที่กรุงเทพฯ หรือที่อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ประสบการณ์ และนำเสนอธุรกิจนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนร่วมกัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินกิจการของชมรม  และการคิดกิจกรรมของชมรม
 1. การทำงานมีลักษณะเป็น Project-Based คือมีการคิดโครงการขึ้นมา และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนงานและดำเนินการในแต่ละโครงการให้เบ็ดเสร็จได้ในตัวเองให้มากที่สุด แต่ก็สามารถเชื่อมโยงคณะทำงานส่วนอื่นๆได้อย่างคล่องตัว
 1. เชื่อมโยงกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ.ให้มากที่สุด
 1. นอกจากร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. แล้ว จะมีการสร้างความร่วมมือกับ ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม(Incubation Center) ที่ทำงานร่วม (Co-working Space) อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
 1. การทำงานของชมรมเป็นงานอาสาสมัคร ทางชมรมจึงไม่มีเงินทุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะมีการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากสมาชิกหรือผู้ต้องการสนับสนุนโดยสมัครใจ หรือเมื่อมีรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการในนามชมรมเท่านั้น
 1. มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ ของสมาชิก และหาแหล่งเงินทุนหลากหลายประเภทสำหรับสมาชิกที่ต้องการทำ “วิสาหกิจเริ่มต้น” (Startup)
 1. มีการติดต่อพูดคุยในกลุ่มสมาชิก  และคณะทำงานทางสื่อออนไลน์ เช่น LINE และมีหน้า Facebook Page ของชมรมไว้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ให้สมาชิกชมรมทราบเป็นระยะ
 1. คณะกรรมการของชมรมไม่มีการกำหนดอายุการทำงาน ถ้าผู้ใดต้องการยุติการทำงานก็แจ้งให้ที่ประขุมทราบ ที่ประชุมก็จัดสรรหาคนใหม่มาทำหน้าที่แทน
 1. คณะกรรมการและระเบียบของชมรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นผลจากที่ประชุมกรรมการและการประชุมของสมาชิกในอนาคต
 
   
 
   
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ (PSU Science Park) ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง หนึ่งในความร่วมมือของ PSU-NIC  
 
 
คณะกรรมการชุดก่อตั้ง
 1. ผู้ประสานงานชมรม
              
           นายภาสกร  ใหลสกุล (Neer14 EE)
 1. ฝ่ายวิชาการ            
           นายณัชรพงศ รุกขชาติสุวรรณ
 1. ฝ่ายธุรกิจ
           นายมานิต วิวัฒน์พนชาติ
 1. ฝ่ายกิจกรรม
           นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร
 1. ฝ่ายสมาชิก
           นายโชยติก เบญจพงศาพันธุ์
 1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
           นางกิตติมา หงส์หิรัญเรือง
 1. ฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก
           นายวัชรินทร์ วงศกร
 
   
      
    PSU-NIC